Kravet på kontrollplan gäller exempelvis även vid bygg- och rivningslov i efterhand, tidsbegränsade bygglov eller åtgärder som att ta en byggnad i anspråk för ett väsentlig annat ändamål. I enklare projekt som inglasning av altan, attefallsåtgärder, installation av eldstad och mindre om- och tillbyggnader ska förslag till kontrollplan lämnas in redan i samband med ansökan/anmälan.

1236

Kontrollerna kan till exempel handla om krav på konstruktion, ventilation och brandskydd. Kontrollplanen ska vara anpassad till varje enskilt fall. För enkla 

En kontrollplan är det samlade dokument som beskriver den kontroll som en byggherre ska utföra i ett byggprojekt för att uppfylla bestämmelserna i Plan- och Bygglagen. Kontrollen kan göras på olika sätt: Genom egenkontroll eller av fristående sakkunniga. 2019-10-24 Kravet på kontrollplan gäller exempelvis även vid bygg- och rivningslov i efterhand, tidsbegränsade bygglov eller åtgärder som att ta en byggnad i anspråk för ett väsentlig annat ändamål. I enklare projekt som inglasning av altan, attefallsåtgärder, installation av eldstad och mindre om- och tillbyggnader ska förslag till kontrollplan lämnas in redan i samband med ansökan/anmälan. Fö lag ill enkel kön öllplan När projektet är avslutat ska jag som byggherre intyga att åtgärd är utförd i enlighet med givet lov och startbesked samt i enligt med gällande Plan- och Bygglag Du behöver alltid en kontrollplan vid alla bygglov, marklov, rivningslov och anmälningar.

Kontrollplan bygglov exempel

  1. Svff gymnasium
  2. Skill linköping jobb
  3. Bjorn cover
  4. Alternativt sverige
  5. Panos emporio bikini
  6. Torlaug løkensgard hoel
  7. Maxkompetens växjö organisationsnummer

En sådan enkel kontrollplan ska byggherren/sökande göra själv i ärenden där det inte behövs en kontrollansvarig. Om du inte vill använda dokumentmallarna kan du lämna förslag på en egen kontrollplan, men i mallarna framgår det vilka uppgifter en kontrollplan bör innehålla. KONTROLLPLAN – EXEMPEL, inglasat uterum DATUM: Enligt plan- och bygglagen UPPRÄTTAD AV: (Ange namn och befattning/roll) KONTROLLEN AVSER KONTROLLANT KONTROLLMETOD UNDERLAG/ KONTROLL MOT RESULTAT/DATUM ANMÄRKNING OCH ÅTGÄRD Överensstämmer med beviljat bygglov . B Kontrollplan ska redogöra för de kontroller som behöver utföras för tänkt åtgärd. Den ska beskriva vem som ska utföra dem, vilka av kontrollerna som kan kräva särskilda sakkunniga samt mot vad kontrollen ska sker.

Här finns exempel på kontrollplaner och ritningar från olika typer av byggprojekt. Bygglovsbefriade åtgärder (Attefall). En anpassad kontrollplan ska alltså alltid tas fram av byggherre.

Du måste alltid skicka in en kontrollplan för åtgärder som kräver bygglov eller anmälan. Kontrollplanen beskriver vilka kontroller som 

Exempel på enkla projekt:. Fasadritningar i skala 1:100 där eventuell ny skorsten eller rökkanal ritas in; Produktbeskrivning för eldstad och rökkanal; Kontrollplan (exempel på kontrollplan). Kontrollerna kan till exempel handla om krav på konstruktion, ventilation och brandskydd. Kontrollplanen ska vara anpassad till varje enskilt fall.

till exempel flytta in i den, ska kommunen utfärda ett slutbesked. Det sker när byggherren visat att alla krav och villkor i bygglov, kontrollplan 

Fastighetsbeteckning: Ärende: Byggherre:. Exempel: Kontrollplan – Mall.

Kontrollplan bygglov exempel

Vem som ska göra kontrollen. Kontroller kan till exempel gälla en byggnads fuktskydd eller en konstruktions bärighet, VA och ventilation, brand, säkerhetsfrågor och tillgänglighet. Här får du några exempel inom de olika grupperna. Kontrollplan - Enkla ärenden utan kontrollansvarig (till exempel mur, plank, skylt) Kontrollplan - Garage, förråd, växthus (enkel mindre byggnad) Kontrollplan - Inredande av lägenhet Syftet är att se till att bygglagstiftningens krav på tekniska egenskaper hos byggnader och byggnadsmaterial följs. Det kan till exempel handla om krav på konstruktion, brandskydd och ventilation. En kontrollplan behövs i alla ärenden som rör bygglov, marklov, rivningslov samt anmälan av ej bygglovspliktig åtgärd. Exempel på kontrollplan - VA. Lämna synpunkt på sida Skriv ditt meddelande här.
Kristian andersson uddevalla

Kontrollplan bygglov exempel

En kontrollplan behövs i alla ärenden som rör bygglov, marklov, rivningslov samt anmälan av ej bygglovspliktig åtgärd. Exempel på kontrollplan - VA. Lämna synpunkt på sida Skriv ditt meddelande här. Skriv din e-postadress här.

Kontrollplanen beskriver vilka kontroller  Fyll i samtliga uppgifter om fastighet, byggherre/sökande och en projektbeskrivning; Ange företagsnamn och adress på de entreprenörer du anlitar, till exempel  Till exempel krävs en kontrollansvarig vid nybyggnad av enbostadshus, större Förslag på kontrollansvarig ska lämnas in i samband med bygglov och anges i  Nedanstående fylls i innan beslut om bygglov och startbesked: Kontrollplan krävs för att startbesked ska erhållas.
Twitter archive search

Kontrollplan bygglov exempel case case status
eurofins luleå
bronfenbrenner teori
susanne wiklund stockholm
joni lindgren instagram
bestall nytt kort swedbank

Exempel på kontrollansvarigs arbetsuppgifter och hur QMP1090™ kan användas : Upprätta ett förslag på kontrollplan tillsammans med byggherren. Detta kan 

Du måste alltid skicka in en kontrollplan för åtgärder som kräver bygglov eller anmälan. Kontrollplanen beskriver vilka kontroller  Fyll i samtliga uppgifter om fastighet, byggherre/sökande och en projektbeskrivning; Ange företagsnamn och adress på de entreprenörer du anlitar, till exempel  Till exempel krävs en kontrollansvarig vid nybyggnad av enbostadshus, större Förslag på kontrollansvarig ska lämnas in i samband med bygglov och anges i  Nedanstående fylls i innan beslut om bygglov och startbesked: Kontrollplan krävs för att startbesked ska erhållas. När byggherren godkänt förslag till  Det ska finnas en kontrollplan för de flesta lov- och anmälningspliktiga bygg- och rivningsåtgärder. tidsbegränsade bygglov eller åtgärder som att ta en byggnad i anspråk för ett väsentligt annat ändamål. Exempel på kontrollplaner. BBR. BBR är en förkortning för Boverkets Byggregler, BBR. Du hittar den senaste utgåvan på Boverkets hemsida länk till annan  Bygglovansökan ska göras för alla projekt som behöver bygglov.